پیوندهای مهم


 

 
 

  

 

 

X
اخبار

نظریه اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران درخصوص محاسبه سایر عوارض و وجوه، معادل 85 درصد ارزش معاملاتی سال 1395

نظریه اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران:حُکم تصویب نامه مورخ 1396/01/26 هیات وزیران درخصوص محاسبه سایر عوارض و وجوه، معادل 85 درصد ارزش معاملاتی سال 1395 ، "قابل تسری به حق التحریر دفاتر اسنادرسمی درتنظیم اسناد انتقال املاک نمی باشد."
چهار شنبه 2 اسفند 1396
752

 

1396/06/08 :تاریخ

 

بسمه تعالی  

 

 

 

با عنایت به سوالات متعدد همکاران در خصوص تسری یا عدم تسری حکم مندرج در تصویب نامه مورخ 1396/01/26 هیات وزیران به حق التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیر منقول، موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مطرح و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:  

نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین ومقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با توجه به تصویب نامه شماره 5778/ت5420/هـ مورخ 1396/01/26 هیات وزیران که مطابق آن مقررگردیده : در مناطقی که ارزش معاملاتی املاك دراجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون های تقویم املاك موضوع ماده یاد شده رسیده ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده مذکوردرسال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی سال 1395 می باشد، و توجهاً به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ حق التحریر به میزان اصلی معامله و همچنین تفاوت عمده جنس حق التحریر که حق خصوصی سردفتر بوده با عوارض و سایر وجوه مشابه که ازجمله وجوه عمومی می باشد، حکم تصویب نامه مذکور قابل تسری به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد انتقال املاك ندارد و کمافی السابق حق التحریر از کل مبلغ ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف مرجع مالیاتی محاسبه و وصول خواهد شد.

 

اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران 

                                                                                                                                                                                                                  محمد عظیمیان

 

 

1396/06/08 :تاریخ
بسمه تعالی  

 


با عنایت به سوالات متعدد همکاران در خصوص تسری یا عدم تسری حکم مندرج در تصویب نامه مورخ 1396/01/26 هیات وزیران به حق التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیر منقول، موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مطرح و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:  


نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین ومقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با توجه به تصویب نامه شماره 5778/ت5420/هـ مورخ 1396/01/26 هیات وزیران که مطابق آن مقررگردیده : در مناطقی که ارزش معاملاتی املاك دراجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون های تقویم املاك موضوع ماده یاد شده رسیده ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده مذکوردرسال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی سال 1395 می باشد، و توجهاً به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ حق التحریر به میزان اصلی معامله و همچنین تفاوت عمده جنس حق التحریر که حق خصوصی سردفتر بوده با عوارض و سایر وجوه مشابه که ازجمله وجوه عمومی می باشد، حکم تصویب نامه مذکور قابل تسری به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد انتقال املاك ندارد و کمافی السابق حق التحریر از کل مبلغ ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف مرجع مالیاتی محاسبه و وصول خواهد شد.

 

اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران 
محمد عظیمیان

 

اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران