پیوندهای مهم

 

 

  

 
 

  

 


 

X
اخبار

ما مُردگان این هستی !

امروز - دوشنبه - دوازدهم خرداد ماه برابر با چهارم شعبان - ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز - به تایید بانک اطلاعات ثبت احوال ، ما مُردگانیم و امکان اخذ شناسه ی یکتا وجود ندارد !
دو شنبه 12 خرداد 1393
11351بسم الله النور

ما مردگان این هستی

با چهره های پریشانمان

  ما چنان در خون یکدیگر می جهیم

  و از جسدهامان نیز نمی گذریم

  ما ارواح دنیای دیگر

  زیر خاک های این هستی متورم

  تنها مانده ایم...

  و به لاشه ی یکدیگر چنان زل زده ایم

  انگار جرعه ای از خون هم را

  برای انکار وجودمان طلب می کنیم

  آن زمان که فراموش کرده ایم

  حتی عشق هامان را

  و ما مردگانیم...

  و به تابوت هامان چنگ انداخته ایم

  گویی ابدیت را بیاد می آوریم

  جرعه ای دیگر...

  از خون انسانیت

  آنچنان چنگ انداخته ایم به تابوت ها

  آنچنان به جسدهامان زل زده یم

  آنچنان پناه برده ایم به این خاک ها

  که گویی فراموش کرده ایم درونمان را

  آنگونه که خدایمان... خدایانمان...

  مرده اند!!

  و ما مردگان این هستی

  با چهره ی پریشانمان

  در فراموشی مطلق می لولیم

  و تنها به جرعه ای از خون یکدیگر امید اریم

  برای ابدیت

  برای آنچه بر خود ساخته ایم

  لاشه ای و شاید کمتر...

  و شاید هیچ...

  ما مردگانیم

بنچاق