پیوندهای مهم


 

 
 

  

 

 

X
اخبار

نرم افزار مدیریت اسناد رسمی فراد

مدیریت اسناد رسمی و آرشیو الکترونیک جامع و یکپارچه - فراد
جمعه 4 خرداد 1397
3486

 

نرم افزار مدیریت اسناد رسمی فراد

نرم افــزار مدیریــت اســناد رســمی فــراد، امــکان ذخیــره و نگهــداری یکپارچــه اطلاعات اســناد رسـمی موجـود در بایگانی هـای فیزیکـی، نرم افزارهـای قدیمـی و سـامانه ثبـت آنـی را فراهـم میکنـد. پراکندگـی اطلاعات اسـناد در ایـن سـه محـل، عـلاوه بـر بـروز چالشهـای مربـوط بـه نگهـداری اسـناد، باعـث مشـکل در دسترسـی سـریع و آسـان بـه اطلاعات اسناد شـده اسـت. در نرم افـزار فـراد، امـکان ثبـت اسـناد قدیمـی، تبدیـل و انتقال اطلاعات نرم افزارهـای پیشـین دفترخانه (شــامل طلیعــه، پــارس تیــراژه داس و وینــدوزی، مهرافــزار و...)، انتقــال اطلاعات سامانه ثبـت آنـی و اسکن و تشکیل آرشیو الکترونیک اسناد فراهـم شـده اسـت.

ایـن نرم افزار محصـول تجربـه و دانـش تیم متخصــص و مجرب در حــوزه ثبت الکترونیک اسناد و فعالیت دفاتر اسناد رسمی است.

 

 

قابلیت های فراد:

 

 

  • تبدیل اطلاعات اسناد ثبت شده در نرم افزارهای قدیمی دفترخانه (طلیعه ، پارس تیراژه ، DOS، Windoes ، مهرافزار و ...)
  • انتقال اطلاعات اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آنی
  • اسکن پرونده ها و اسناد مرتبط و ثبت اطلاعات اسناد قدیمی

 

سایر قابلیت های نرم افزار

 

ذخیره نسخه الکترونیک اسناد

دفتر رپرتوار

محاسبه هزینه

دفترچه تلفن

جستجوی پیشرفته و یکپارچه

گزارش ساز پیشرفته

اسکن سریع

عدم رمزنگاری اطلاعات اسناد

 

 

 

 

 

www.faradnoavar.com

 

http://Telegram.me/faradnoavar

 

info@faradnoavar.com

 

http://instagram.com/faradnoavar

 

بنچاق